gelataia 2198818 1280

Přichomýtla jsem se k zajímavé diskusi. Někdo tvrdil, že je nutné propustit mladistvé (tzn. 15 - 18 let) zaměstnance - brigádníky, anžto nemohou manipulovat s penězi, a tudíž jsou vlastně na brigádách např. v cukrárně nepoužitelní. Nemůžou prý ani třeba sedět za kasou.

To je smíchání několika věcí a nepochopení slov i smyslu příslušných paragrafů zákoníku práce. Tak jak to tedy je?

Nikdo, komu ještě nebylo 18 let, nemůže podepsat hmotnou odpovědnost (a vážně to nezkoušejte s tím, že by to za něj podepsali rodiče - i kdyby to podepsali zlatým perem a u notáře, je to bezvýznamný kus papíru a všechny důsledky a následky ponese stejně zaměstnavatel).

DPP

Dne 14.7.2017 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 206/2017 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon o zaměstnanosti. Hodně zamával s agenturami práce, ale tématem, které vás bude zajímat víc, je novelizovaný § 25 odst. 3 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Ten se totiž věnuje tomu, co nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP a nově z toho vypadla DPP. Stručně řečeno - abyste mohli být v evidenci uchazečů o zaměstnání, můžete pracovat "na smlouvu" (= pracovní poměr) nebo na dohodu o pracovní činnosti, pokud si ovšem (v obou případech) nevyděláte víc než 1/2 minimální mzdy (přesně 1/2 si tedy vydělat můžete). 

Na DPP si nově nebudete moci vydělat ani korunu, resp. ji vůbec nebudete moci mít uzavřenou.

no 1532826 640Až překvapivě často slýchám stesky na to, že jedna strana pracovněprávního vztahu (tzn. pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nechce přijmout výpověď, kterou druhá strana podává. Zažila jsem dokonce situaci, kdy zaměstnanec zůstal v práci i po "nepovolené" výpovědi ještě půl roku a trápil se, co s tím nebo situaci, kdy zaměstnavatel "povolil" zaměstnankyni výpověď s podmínkou, že její manžel nastoupí na její místo!

V pracovním právu je nezbytné rozlišit, zda se skutečně jedná o výpověď nebo o dohodu o rozvázání pracovního poměru (případně dohodu o ukončení DPP nebo DPČ). 

zprva meditora

MOTIVAČNÍ DOPIS ZVYŠUJE ŠANCI ZÍSKAT POZVÁNKU K POHOVORU

Ne, určitě není motivační dopis přežitek. Má svoji důležitou roli a plní následující funkce:

  • Odliší vás od ostatních.Když váš motivační dopis bude mít hodnotné informace, personalista si vás určitě zapamatuje. A i kdyby nevyšla práce, na kterou reagujete, je dost možné, že se vám personalista ozve i s nabídkou, na kterou ještě ani nevytvořil inzerci.
  • Informuje zaměstnavatele o tom, co vás motivuje, abyste získanou práci dělali skvěle,tj. co vašim přijetím do pracovního poměru zaměstnavatel získá (nikoliv co tím získáte vy!). Jedna věc je mít zkušenosti a druhá (často důležitější) je, jestli vás práce opravdu baví a máte k ní vztah.
  • Už tím, že jsteinvestovali čas do psaní motivačního dopisu, se dá předpokládat, že o nabídku máte vážný zájem a zaměstnavatel tak pro vás není jeden z mnoha.
  • Můžetevysvětlit, proč po několika letech na manažerských pozicích už o takovou práci nestojíte (raději než sedět hodiny na poradách byste se chtěli věnovat řemeslu, které vás opravdu těší).
  • Nabízípříležitost vysvětlit, proč chcete změnit svoji profesi a začít úplně někde jinde nebo v jiném oboru.

vojakVojenské cvičení je překážkou v práci, s kterou počítá § 204 ZP.

Podle § 206 ZP má zaměstnanec povinnost včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna a zaměstnavateli tuto překážku prokázat.

Podle § 204 ZP – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu; Pracovní volno související s brannou povinností – musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu v souvislosti s výkonem branné povinnosti a po dobu, kterou potřebuje na cestu do místa povolání a dobu výkonu vojenského cvičení.

email 1345921 640Jak se změní doručování po plánované novele v roce 2017?

Vše, co se týká vzniku, změna skončení pracovního poměru, DPP nebo DPČ, musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou. Stejně musí být doručeny písemnosti, které se týkají odvolání z místa vedoucího zaměstnance, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

V současnosti platí, že prvním způsobem, jak doručuje písemnost zaměstnavatel zaměstnanci, je do vlastních rukou na pracovišti. Když to ale nejde (např. v případě neomluvené absence), druhou možností je doručení v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zaměstnanec

Pixmac000090703508Co by měla přinést novela zákoníku práce v roce 2017?

Hodně se mezi lidmi mluví o tom, že pokud matka po skončení rodičovské dovolené požádá zaměstnavatele o kratší (nikoliv zkrácenou - to není synonymum) pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu své pracovní doby, je prý zaměstnavatel povinen jí vyhovět.

Není. A jen tak bez dalšího nebude.

Tuto problematiku upravuje § 241 zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

odvolanie vedoucihoJmenovat (a tedy i odvolat) je možné pouze vedoucího zaměstnance, tedy toho, kdo řídí podřízené zaměstnance. Není tady rozhodující, jak se pozice zaměstnance jmenuje, rozhodující je pouze to, zda skutečně někoho řídí (nebo podle organizačního schématu řídit má, i když tato místa nejsou aktuálně obsazená). Personální ředitel organizace, který pod sebou nemá ani fakticky, ani podle organizačního schématu žádné podřízené, tedy není vedoucím zaměstnancem a  nemůže být na své místo jmenován.

JMENOVAT A ODVOLAT LZE VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE POUZE
1. organizační složky státu
2. organizačního útvaru organizační složky státu
3. organizačního útvaru státního podniku
4. organizačního útvaru státního fondu

penize

S účinností k 1. lednu 2017 se zvyšuje minimální mzda (nařízením vlády č. 336/2016 Sb.). Od toho data činí minimální měsíční mzda 11 000 Kč a minimální hodinová mzda 66 Kč. Toto nařízení vlády také ruší nižší sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance pobírající invalidní důchod. Od 1.1.2017 tak platí jednotná sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.

Zvyšuje se také nejnižší úroveň zaručené mzdy (popis typů prací zařazených do konkrétních skupin najdete v příloze nař. vlády č. 567/2006 Sb.), a to takto:

vyhazov

V poslední době se množí dotazy na "zákaz výpovědi v ochranné době" u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy u DPP a DPČ. Jak to tedy je?

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem v ochranné době (tzn. např. během nemoci zaměstnance) můžete najít v § 53 zákoníku práce. Tento paragraf se ovšem týká pouze pracovního poměru (tzn. situace, kdy je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem založen pracovní smlouvou), tedy v žádném případě ne dohod (ani jedné z nich).

Dohod se naopak týká § 77 odst. 2 ZP, který výslovně říká, že zákonná úprava platná pro pracovní poměr neplatí pro dohody v případě úpravy skončení pracovního poměru. Znamená to, že pracovní poměr (založeny pracovní smlouvou) může skončit nějakými způsoby a dohody (DPP a DPČ) to mají upravené jinak. Dohody mají samostatné ustanovení o tom, jakým způsobem mohou skončit, a to v § 77 odst. 4 ZP.

konkurenční doložkaV pracovních vztazích často dochází k nepochopení a směšování dvou rozdílných pojmů, a to 1. (ne)možnosti zaměstnance vykonávat další výdělečnou činnost a 2. konkurenční doložky. Podíváme se, jak se od sebe tyto dvě věci liší, a co a kdy je vlastně možné.

1. (Ne)možnost zaměstnance vykonávat další výdělečnou činnost

Zákoník práce mluví o "zaměstnanci", tedy jak o tom, který pracuje v pracovním poměru (a je úplně jedno, jestli na celý nebo kratší úvazek, na dobu určitou nebo neurčitou), tak o zaměstnanci pracujícím na DPP nebo DPČ. Jde tedy o "něco", co se uplatní během trvání pracovněprávního vztahu.

pracsmlouva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud je ústní, tak 1. sice vznikl pracovní poměr, ale 2. ze strany inspektorátu práce hrozí zaměstnavateli až 10 mil. Kč pokuta, zaměstnanci až 100 tis. Kč pokuta, protože tato práce bude označena jako nelegální.

Vznikl tzv. faktický pracovní poměr (nepodložený právně, písemnou smlouvou). To znamená, že zaměstnavatel má povinnost platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu nebo náhradu mzdy.

Musí se dodržovat i minimální mzda, není možné na „ústní smlouvu“ pracovat za méně.

Pokud vznikl „faktický pracovní poměr“, nevznikla zkušební doba. Je to proto, že ZP říká, že zkušební doba musí být uzavřena písemně (§ 35 odst. 6 ZP). Zaměstnanci tedy rovnou vzniká pracovní poměr bez zkušební doby. To, jestli jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, záleží na dohodě obou stran (jen se to bude hůř prokazovat při

dite

Pojmy mateřská a rodičovská dovolená najdete v zákoníku práce, a to v § 195 (MD) a § 196 (RD), případně § 197 – mateřská dovolená při převzetí dítěte.

Co z pohledu zákoníku práce znamená mateřská a rodičovská dovolená pro zaměstnankyni / zaměstnance a co pro zaměstnavatele. OSVČ se tento článek nedotkne.

Mateřská dovolená (MD) obecně

Na MD nastupuje žena – zaměstnankyně zpravidla 6-8 týdnů před plánovaným termínem porodu a celá MD trvá 28 týdnů (v případě porodu dvojčat nebo vícerčat 37 týdnů).

business 740074 1280Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) upravuje zákoník práce v § 76 a násl. jako jeden ze základních pracovněprávních vztahů. To znamená, že zde stojí na jedné straně zaměstnanec a na druhé zaměstnavatel.

DPČ je možné uzavírat opakovaně, a to i víckrát než 3x a na déle než na rok nebo na tři roky. Pravidlo o zákazu uzavírat pracovní poměr na dobu určitou víc než 3x a na max. 3 roky se pro DPČ neuplatní.

 

PŘED UZAVŘENÍM DPČ A PŘED VZNIKEM PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Vstupní lékařskou prohlídku budoucí zaměstnanec obecně absolvovat nemusí. Zaměstnavatel má povinnost tuto prohlídku zajistit v případě, že budoucí zaměstnanec má vykonávat práci,
1. která je prací rizikovou (podle zák. o ochraně veřejného zdraví) nebo
2. je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.
Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti svého budoucího zaměstnance.

ucitel

12. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tento zákon přidal do zákona o pedagogických pracovnících § 23a, který říká, že "doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců".  

§ 23a odst. 4 téhož zákona říká, že "celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky". Znamená to, že v tomto zákoně zákonodárce poprvé jasně řekl, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat 3 roky celkem (tedy všechny max. tři úseky dohromady), ne každý z těchto úseků zvlášť.

Výjimkou jsou pouze případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu trvání jeho překážek v práci, nebo s pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje odborné předpoklady podle § 22 odst. 7. pece o lidiZATÍM KLID PŘED BOUŘÍ

 Oborníci na zaměstnanost tvrdí, že znovuoživení hospodářského růstu a pracovního trhu v Evropě již nastartovalo a dále povede během příštích let k významné fluktuaci zaměstnanců. Vrchol fluktuace je očekáván v letech 2016 až 2018.

Studie, kterou zpracovala globální poradenská společnosti Hay Group ve spolupráci s Centre for Economics a Business (Cebr), totiž tvrdí, že v roce 2016 dosáhne fluktuace zaměstnanců v Evropě 18,7 %. Za novým pracovním místem by tak své stávající zaměstnání mělo opustit v Evropě 39 milionů lidí, což ve srovnání s rokem 2012 znamená nárůst o 9,4 %.  Důvodem častějších odchodů za jiným zaměstnáním je podle autorů studie dlouhodobá frustrace ze setrvání na jednom pracovním místě, k čemu byli zaměstnanci nuceni obavami ze ztráty zaměstnání v dobách hospodářského úpadku. 

etzMožnost uzavírat pracovní poměr na dobu určitou i víckrát než 3x, přinesla zpět novela zákoníku práce účinná od poloviny srpna 2013, která ale zároveň v § 39 odst. 4 zákoníku práce stanovila určité podmínky, které je nutné pro toto řetězení splnit. 
PODMÍNKY PRO DALŠÍ ŘETĚZENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU
U zaměstnavatele musí existovat vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.

economy 816491 6401. JAKÝMI ZPŮSOBY MŮŽE PRACOVNÍ POMĚR SKONČIT?

  1. a) zrušením ve zkušební době – pokud dojde ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nemá zaměstnanec nárok na žádnou finanční kompenzaci ze strany zaměstnavatele. Výjimkou je situace, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele proto, že zaměstnanec nemůže z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dál vykonávat dohodnutou práci,
  2. b) uplynutím sjednané doby – pokud byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nemá zaměstnanec po uplynuté této doby nárok na žádnou finanční kompenzaci ze strany zaměstnavatele,
  3. c) dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – pokud dojde k dohodě o ukončení pracovního poměru bez uvedení důvodu, nemá zaměstnanec nárok na žádnou finanční kompenzaci. Pokud je tím důvodem rušení zaměstnavatele, jeho přestěhování z adresy, kterou má zaměstnanec v pracovní smlouvě uvedenou jako místo výkonu práce, organizační důvody (tzn. nadbytečnost) nebo nemůže dál vykonávat dohodnutou práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, má i v případě dohody o rozvázání pracovního poměru nárok na odstupné. O jeho výši se zmiňujeme dále.

DPP

Dohodu o provedení práce (DPP) upravuje zákoník práce v § 75 a násl. jako jeden ze základních pracovněprávních vztahů. To znamená, že zde stojí na jedné straně zaměstnanec a na druhé zaměstnavatel.

PŘED UZAVŘENÍM DPP A PŘED VZNIKEM PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

Vstupní lékařskou prohlídku budoucí zaměstnanec obecně absolvovat nemusí. Zaměstnavatel má povinnost tuto prohlídku zajistit v případě, že budoucí zaměstnanec má vykonávat práci,

1. která je prací rizikovou (podle zák. o ochraně veřejného zdraví) nebo

2. je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.

Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti svého budoucího zaměstnance. (O vstupních pracovnělékařských prohlídkách mladistvých aměstnanců si můžete přečíst tady.)